תנאי השימוש

שלום רב,

חברת אבס אחזקות בע"מ (להלן – "החברה") מברכת את המשתמשים בשירותיה. החברה מאשרת גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו credit-israel.co.il ולשירותים הכפופים לאתר וזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר credit-israel.co.il (להלן – "האתר") – והכל בכפוף לתנאים דלהלן:

1. הקדמה
1.1. אתה מאשר שקראת את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפוף לתנאים אלה. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים לפני שתתחיל להשתמש באתר. אם אתה לא מסכים לקבלת התנאים, אינך מורשה להשתמש, לגשת או לנצל את האתר.
1.2. תנאים אלה חלים על שימוש באמצעות מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפונים ניידים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) באתר ובתכנים הכלולים בו. התנאים גם חלים על השימוש באתר, באמצעות רשת האינטרנט או כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.3. בכל מקום בו מצוינת המילה "משתמש" בהסכם זה, ככל שלא צוין אחרת, הכוונה היא ל"משתמש רשום" ול"משתמש שאינו רשום".
1.4. התנאים לשימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים באופן שווה.
1.5. בכל שאלה או הערה בנוגע לשימוש באתר, ניתן לפנות לחברה באמצעות טופס יצירת קשר, והחברה תעשה כמיטב יכולתה לטפל בפניות בהקדם האפשרי.
2. מטרת האתר
2.1. מטרת האתר היא להציג בפני המשתמשים מגוון של שירותים פיננסיים. על מנת לקבל מידע מפורט ומדויק, יש ליצור קשר עם החברה באמצעות טופס יצירת קשר.
3. אחריות
3.1. האתר כולו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוגש ומועמד לרשותך כמו שהוא ("AS-IS").
3.1.1. המונחים "מידע" ו/או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך לא רק: כל תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם.
3.2. החברה לא נושאת באחריות לפעולות או למחדלים של משתמשים אחרים באתר. החברה לא תישא באחריות על פי כל דין לכל פגיעה או נזק שייגרמו למשתמש באתר, לרבות אך רק לא, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, הפרעה בשירות ועלויות הספקה של שירות חלופי. אף אם החברה או נציגיה ידעו על האפשרות לנזק מעין זה, אשר ייגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך, או שדווח להם על כך – בשימוש באתר אתה נותן את הסכמתך לפטור את החברה מכל אחריות, והשימוש משמעו פטור מכל אחריות לנזק או פגיעה ישירים או עקיפים למשתמש או לצדדים שלישיים.
3.3. החברה, ספקיה, מי מעובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או כל מי מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לכל נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן נתונים, שימוש או רווחים, בין במסגרת פעולה חוזית, פעולה רשלנית או פעולה נזיקית אחרת, הקשורה או נבעת מהשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או לאי מתן של שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
3.4. החברה לא תהיה אחראית לכל טובין או שירותים שיירכשו או יושגו באמצעות האתר או לכל עסקה אחרת שתתבצע דרכו.
3.5. חוזה זה אינו יוצר קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי יוזמה משותפת, קשרי שותפות, קשרי זכיינות או קשרי סוכנות ואין בו כל כוונה ליצור קשרים כגון אלו.
3.6. בכפוף להוראת כל דין אחר, החברה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או במשתמע, לגבי:
3.6.1. המידע והחומרים המצויים באתר;
3.6.2. לגבי החומרים, המידע והפעולות שהגישה אליהם מתאפשרת על ידי הגישה לאתר;
3.6.3. לגבי מוצרים, תוכנות או שירותים שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות קישור מהאתר;
3.6.4. לגבי כל נזק שנגרם או עלול להיגרם עקב משלוח של מידע רגיש או חסוי דרך האתר;
3.6.5. לגבי כל נזק שנגרם או עלול להיגרם עקב תקלה או פגם בתוכנה שמפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
4. רציפות, זמינות ואמינות השירות
4.1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לוודא את אמינות המידע המצוי באתר ואת דיוקו, אך היא אינה יכולה לערוב להם. יש להודיע לחברה על אי דיוקים שיתגלו במידע באתר, אם יתגלו, כדי שתוכל לתקנם.
4.2. לחברה יש זכות בלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל זמן ומכל סיבה, ללא הודעה מראש וכל אחריות מצידה.
4.3. החברה לא מתחייבת שהשירות שניתן באתר לא ייפגע מכל סיבה שהיא, שהשירות יינתן כסדרו ללא הפסקות או הפרעות ויהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לתקלות, לנזקים, לקלקולים, לכשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
5. השימוש באתר
5.1. כל שימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותים השונים של האתר יעשה על אחריותו הבלעדיות והמלאה של המשתמש.
5.2. חל איסור מוחלט על המשתמש באתר לבצע בו שינויים או להעתיק, להציג, להפיץ, לשדר, להנפיק רישיון, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל פריט מפריטי התוכנה, המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
5.3. אתה מסכים שבתשדורת מידע מהאתר או אליו לא נוצרים בינך לבין החברה כל יחסים אשר חורגים מעבר ליחסים המפורטים בחוזה זה.
6. קישורים חיצוניים
6.1. האתר מכיל בתוכו קישורים (hyperlink) ומצביעים אל משאבים אחרים או מקורות מידע שנמצאים באתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן – "מקורות אחרים") ומהם.
6.2. כל עוד לא נאמר אחרת, לא ניתן לפרש קישורים מהאתר ואליו כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי החברה לאותם מקורות אחרים, במפורש או במשתמע.
6.3. החברה לא מתחייבת לכך שכל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. ההימצאות של קישור באתר החברה לא מלמדת על מהימנותו של תוכן האתר המקושר, שלמותו או העדכניות שלו, והחברה לא תישא באחריות בקשר לכך.
7. שימוש לרעה באתר
7.1. החברה עושה כל שביכולתה לשמור על רמה בטוחה ונאותה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. יש לדווח לחברה על כל בעיה, תוכן פוגעני או הפרת מדיניות באתר, ככל שישנם.
7.2. החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהשירותים המוצעים באתר לא מפרים כל זכות של צד ג', לרבות זכויות יוצרים וזכויות בסימני מסחר. בכל חשש להפרת זכויות כאמור, יש לדווח על כך לחברה באופן מיידי באמצעות הטופס ליצירת קשר.
8. תוכן באתר
8.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתמש או לחסום גישה שלו לאתר, בלי צורך במתן כל הנמקה או הסבר, אם המשתמש העלה תוכן שיש בו כדי לפגוע בזכויות של צד ג', בין באמצעות הפרה של זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פרסום תוכן פורנוגראפי או בלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בפרטיות, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צד ג' וכיו"ב.
8.2. באתר ניתן למצוא תכנים בנושאים כלכליים. מומלץ לבדוק תכנים אלו ולאמתם טרם השימוש בהם. אין בפרסום תכנים אלו משום המלצה או חוות דעת בנוגע לעסקאות והתנהלות פיננסית, לרבות רכישה או מכירה של ניירות ערך או מטבע חוץ, או נטילת הלוואה. המשתמש בלבד יישא באחריות לכל החלטה שיקבל בנוגע לשימוש בתכנים הכלכליים שנמצאים באתר.
9. שיפוי
9.1. אתה מסכים לפצות ולשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה או כל מי מטעמם בגין כל הפסד, נזק, אבדן רווח, הוצאה או תשלום שייגרמו להם – לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – בעקבות הפרת תנאי השימוש.
10. פרטיות
10.1. החברה משקיעה מאמץ סביר בנסיבות העניין על מנת להגן על פרטיו של המשתמש ועל פרטיותו. עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, החברה לא יכולה להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
10.2. הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש בעת הרשמתו לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. אין המשתמש מחויב למסור את הנתונים על פי חוק, אך בלי למוסרם לא ניתן להשתמש בכל השירותים המוצעים באתר.
10.3. החברה רואה בשמירה על פרטיותו של המשתמש כערך ראשון במעלה . החברה לא תשכיר, תמכור או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד ג' לצורך מטרות שיווק בלי לקבל את הסכמתו המפורשת של המשתמש.
10.4. עם הרישום במאגר המידע של האתר וההסכמה לקבלת תוכן פרסומי, החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע שיווקי ופרסומי ומידע בדבר שירותיה בדואר אלקטרוני, אסמס ודואר – בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. המידע ישוגר לתיבת הדואר, המכשיר הנייד או הדואר האלקטרוני שהוזנו ברישום לאתר. משתמש שמעוניין להפסיק לקבל מידע מסחרי כאמור, יכול לבטול את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות הסרה עצמאית, בכל עת, על ידי לחיצה על הקישור הייעודי לכך בתחתית כל מסר שיווקי.
10.5. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכל פגיעה או נזק, כספי או אחר, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, בלי קשר לסיבת הדליפה.
11. זכויות יוצרים
11.1. כל הדפים שנמצאים באתר הם רכושה של החברה ואין להעתיק או לפרסם כל חלק מהם בלי ההסכמה המפורשת של החברה.
11.2. האתר וכל התוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ומדינות אחרות ועל ידי אמנות בינלאומיות. התוכן המופיע באתר מיועד לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד. אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש באתר, יחד עם החומר והתוכן שמופיעים באתר. אתה רשאי לשלוף את התוכן המופיע באתר ולהכין עותק ארכיוני יחיד שלו, לשימוש פרטי ולא מסחרי בלבד.
11.3. כל זכויות היוצרים באתר לרבות הזכויות על עיצוב האתר, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול באתר, הינן בבעלות החברה, ספקי התוכן של החברה או השותפים העסקיים של החברה בלבד.
11.4. אין להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק מהחומר המוגן בלי לקבל את ההסכמה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
12. סימני מסחר
12.1. שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר של החברה – הרשומים והבלתי רשומים – הם קניינה הבלעדי של החברה. כל סימן אחר שנמצא באתר הוא סימן מסחר קנייני של בעליו. אין לבצע כל פעולה שעלולה להפר או לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.
13. פרסומת
13.1. החברה לא נושאת באחריות לגבי תוכן המודעות המתפרסמות באתר או מהימנותם. הפרסומים באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות, הם באחריות המפרסמים בלבד. אין בפרסום המידע המסחרי כשלעצמו כל עידוד או המלצה לרכישה של המוצרים או השירותים המוצעים למכירה באתר. החברה לא בודקת את תוכן המודעות המתפרסמות באתר, האמיתות שלהן או הכדאיות שלהן.
14. הפסקת שימוש
14.1. החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי ובלי התראה מראש, לפי שיקול דעתה, את מתן השירותים לפי הסכם זה, ולא יינקטו כנגדה סעדים כלשהם בגין הפסקת מתן השירותים.
14.2. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, לפי שיקול דעתה, אם לא יעמוד באחד מהתנאים בהסכם זה.
14.3. החברה תהיה רשאית לחסום כניסה של משתמש לאתר, לחסום כניסה של כתובת IP מסוימת לאתר, למנוע ממשתמש את האפשרות לפרסם תגוביות (Talkbacks), לסלק משתמש מפורומים באתר ולמנוע ממנו את השימוש בכל שירות משירותי האתר, הכל לפי שיקול דעתה.
15. יצירת קשר
15.1. ניתן ליצור קשר עם החברה בכל שאלה או טענה באמצעות טופס ליצירת קשר.
16. סמכות שיפוט
16.1. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל וכל סכסוך העולה מהסכם זה יהיה נתון לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט בתל אביב.
16.2. בלי לגרוע מהכלליות או מהסעדים הניתנים על פי הוראת כל דין אחר, הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 יחולו על הסכם זה.

החברה וצוות האתר מאחלים לכם גלישה מהנה ונעימה

✔ ייעוץ
חינם ללא התחייבות!

✔ טיפול מהיר ויחס אישי
✔ אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד
✔ לא קיבלת לא שילמת!
✔ התנאים הכי טובים בשוק


צריך הלוואה לעסק?
צור קשר ונחזור אליך תוך 5 דקות


-
-

הלוואות לעסקים בערבות מדינה

צור קשר